Протокол за проведено, редовно Общо събрание на Акционерите на 05.07.2022

На 5 юли 2022 г. в град София, кв. “Военна рампа”, бул. „История
славянобългарска” No 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, на основание чл. 223 от
Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се
проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София,
свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския
регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 19.05.2022 г.
- виж целия протокол в приложението

AttachmentSize
ОСА2022050722.pdf876.24 KB