Покана и материали за редовно Общо събрание на акционерите на 20 Юни 2022

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 20.06.2022 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2022 г.

AttachmentSize
pokana OSA 2022-ТР.pdf536.03 KB
protokol US-11042022-Svikvane na OSA-ТР.pdf856.76 KB
2021_ConsGFO_Sign_Zaveren_Dokloditor.pdf3.83 MB
2021_DOKLAD_ОК_Favorit_za 2021_10.05.2022.PDF4.19 MB
IGFO2021FavHold_Sing_Zaveren.pdf3.08 MB
Otchet2021DVI.pdf293.46 KB
ФАЙЛ ОСА 2022.pdf307.67 KB
ВПИСВАНЕ.pdf447.08 KB