Общо събрание на акционерите- 15/06/2015, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.06.2015 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.;
7. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;
8. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
9. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;
10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2015 г.

  Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...

 

 

 

 

AttachmentSize
pokana.PDF702.22 KB
protokol.PDF1.63 MB
Politika_vuznagrajdeniq2015.rtf167.05 KB
Otchet2014DV.pdf747.22 KB
Doklad_deinost_oditen_komitet.pdf645.87 KB
OSA 2015 - MATERIALI ZA SAITA.doc141 KB
infopr112014.doc66.5 KB
PDKUG2014.doc47.5 KB
GFO_2014_FH НОВ.doc694.5 KB
deklarGFO2014.doc37 KB
Dokladdeinost2014.doc130.5 KB
signed_FORMIZAV.PDF1.58 MB
signed_dokloditor.PDF876.08 KB
signed_ZAVKGFO2014.PDF1.77 MB
signed_ODITDOKLKFO2014.PDF2.11 MB
ConsOtchtUpr2014.doc239 KB
deklar_KGFO2014.doc37.5 KB
PSKFO2014.doc629.5 KB