• Общо Събрание - 15/07/2009

    Фаворит Холд АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите  , че редовното годишно общо събрание на Фаворит Холд АД, предвидено за 26/06/2009 година, поради липса на кворум, ще се проведе 15/07/2009, в 10 часа на същото място и при предварително оповестения в поканата му дневен ред.Регистрацията за събранието ще се извърши от 8,45 до 9,45 часа в деня и на мястото за провеждане му.

  • П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите

    П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите
    Надзорният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 26.06.2009 г. в 10 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения: